ประวัติวิทยาลัยฯ

ข้อมูลพื้นฐาน 8 ประการ

แผนที่่ตั้งวิทยาลัยฯ

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

โปรแกรม Smis

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สรุปการปฏิบัติตามแผน2556
แผนปฏิบัติราชการปี 2560

ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
สาขา/แผนกวิชาที่เปิดสอน
งบประมาณ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลการบริหาร
ข้อมูลการวิจัย
ข้อมูลการบริการวิชาการ

ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แบบฟอร์มฝ่ายแผนงานฯ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

แบบเสนอโครงการ

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

เว็บลิงค์หน่วยงานเกียวข้อง

สำนักอำนวยการ

สำนักความร่วมมือ

สำนักนโยบายและแผน

สำนักติดตามและประเมินผล

สำนักพัฒนาสมรรถนะครู

สำนักมาตรฐานอาชีวฯ

สำนักวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญศิษย์เก่าและท่านแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน มุทิตาจิตกตัญญุตาบูชาครู
"คืนสู่เหย้า 39 ปี ราตรีเกษตรปอแดง และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา"
ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

  รายละเอียดเพิ่มเติม  
     
     
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ร่วมกันจัดกิจกรรม "999,999 คน ปฏิญานตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณหอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
     
 
กิจกรรมสืบสานประเพณีดำนา ประจำปี 2559 โดยท่านผู้อำนวยการสัญญา ไชยประเสริฐ คณะครู นักเรียนนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันดำนา ในพื้นที่ กว่า 70 ไร่ บริเวณไร่นาสวนผสม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559
     
     
วันที่ 2 และวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ กับส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอมหาชนะชัย
     
ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิชาการ "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 - 3 สิงหาคม 2559
 
 
คณะกรรมการจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าประเมินสถานศึกษาเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ในวันที่ 1 ,มิถุนายน 2559
     

 

 
 
 
     
 

 

 
เพลงมาร์ชวิทยาลัยเกษตรฯยโสธร
 

นายสัญญา ไชยประเสริฐ
ผู้อำนวยการฯ


ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

ฝ่ายแผนงานฯ

ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

แผนกวิชาพืชศาสตร

ผนกวิชาประมง

ครูสินีนาฏ พลแสง

ครูพงค์เทพ พลแสง

ครูธีระพงษ์ ศิริเมฆ

SARแผนกสัตวศาสตร์

SARครูสินีนาฏ พลแสง

ท่านคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่ Free Counter

 
   
     
     

 

 

 

 

 กลับหน้าหลัก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หมู่ที่ 2 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130      
โทรศัพท์ :: 0-4573-8016   โทรสาร :: 0-4573-8017   E-mail : kasetyaso2520@hotmail.com   
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: admin@kasetyaso.ac.th